วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

แผนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 1คู่มือครู  แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีแผนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 1
ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมาย
ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
ใช้แนวคิด Backward Design ผสมผสานกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
ออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของนักเรียนในการสื่อสาร การคิด 
การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
แบ่งแผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายชั่วโมง สะดวกในการใช้
มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
นำไปพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้

รอการอัพโหลดไฟล์....

0 ความคิดเห็น: